مجله طلایی پارس

همه چیز در مورد همه چیز

ثبت و جستجوی ملک
ویدیو تلگرام

نکات تنظیم قرارداد

16 مرداد 1399

نکته مهمی که  هنگام تنظیم قرارداد باید رعایت شود

طرفین قرارداد می توانند در قرارداد قید کنند که اگر یکی از چکهای خریدار در سر رسید مقرر وصول نشد معامله منفسخ است.در این صورت نیازی به اعلام اراده فروشنده نیست و به محض رسیدن سررسید چک و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک،بدون اعلام فسخ از سوی فروشنده معامله منفسخ و بصورت قهری از بین می رود و نیازی به تقدیم دادخواست به دادگاه ندارد

اما اگر در قرارداد قید شود که اگر یکی ازچکهای خریدار در سررسید مقرر وصول نشد فروشنده حق فسخ دارد،در این صورت به محض رسیدن سررسید چک و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک،معامله از بین نمیرود و نیاز به اعلام اراده فروشنده دارد تا تکلیف انحلال یا الزام به قرارداد از طریق ارسال اظهارنامه و تقدیم دادخواست به دادگاه مشخص میشود که این موضوع می تواند مشکلات زیادی را برای فروشنده ایجاد کند 

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top