مجله طلایی پارس

همه چیز در مورد همه چیز

ثبت و جستجوی ملک
ویدیو تلگرام

نکات اصلی و مهم در قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟ (بخش دوم)

16 مرداد 1399

لازم است مشخصات کامل مصالح تشریح شده و نقشه های اجرایی و تقصیلی به صورت دقیق تهیه و ضمیمه قرارداد گردد تا زمینه این سواستفاده از بین برود.

3.پس از رسیدگی به سمت و صلاحیتهای طرفین نوبت به تعیین آورده طرفین می رسد

*توجه دارید که مشارکت بدین مفهوم است که هر یک از طرفین آورده ای دارد و این دو آورده باهم ممزوج شده و هریک از طرفین بالنسبه به میزان آورده خود در این مال ممزوج شریک می باشند

*باید آورده های هر یک از طرفین به دقت مشخص و ارزیابی شود و بر این اساس سهم هریک از طرفین در مال مورد مشارکت مشخص گردد.

برای مثال اگر قیمت ملک برابر با پانصد میلیون تومان باشد و هزینه اجرا نیز به همین میزان محاسبه و ارزیابی گردد طرفین بالمناصفه در مال مورد مشارکت شریک خواهند بود.معمولا آورده مالک زمین است و سازنده کلیه هزینه های صدور پروانه و هزینه های ساخت را تقبل می نماید و متعهد به اخذ پایان کار و صورتجلسه نفکیکی و همچنین خرید امتیازات قانونی مانند آب و برق و گاز می باشد.

4.گام چهارم مدت زمان اجرای قرارداد است.

مدت قرارداد لازم است به شکل یک برنامه زمانبندی باشد تا سازنده ملزم به پیشبرد پروژه به چند مرحله تقسیم و برای اجرای هر مرحله مدت زمان خاصی پیشبینی میشود:

1-خاکبرداری و تجهیز کارگاه ____ روز

2-اجرای اسکلت ___ روز

3-سفت کاری ___ روز

4-نازک کاری ___روز

5-اخذ پایان کار و صورتجلسه تفکیکی ___ روز

*باید برای تاخیر در هر یک از مراحل برنامه زمانبندی قرارداد ضمانت اجرا مشخص شود و سازنده خود را مکلف بداند که در ظرف زمانبندی اجرای پروژه را انجام دهد.

*اگر برنامه زمانبندی پیش بینی نکنید تا پایان مدت قرارداد نمیتوانید مدعی تخلف سازنده در خصوص مدت زمان اجرا شوید و در حالیکه اطمینان به عدم اجرای پروژه دارید ناچار باید تا پایان زمان اجرای قرارداد صبر نموده و بعداز آن اقدامات قضایی را شروع نمایید که نتیجه آن ورود ضرر زیاد به مالک است.

(ادامه دارد...)

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top