مجله طلایی پارس

همه چیز در مورد همه چیز

ثبت و جستجوی ملک
ویدیو تلگرام

نکات اصلی و مهم در قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟ (بخش سوم)

19 مرداد 1399

5.تقسیم سود و زیان:

*از آنجا که قرارداد در قالب یک عقد مشارکت است لذا مبنای تقسیم سود و زیان آورده طرفین است و نمی توان بیش از آورده یک طرف برای وی سودی در نظر گرفت معمولا در قراردادهای مشارکت در ساخت پیش بینی می کنند که در پایان قرارداد آپارتمانها به چه شکل بین طرفین تقسیم شوند.

6.پیش بینی ضمانت اجراهای لازم برای انجام تعهدات طرفین:

*تعهدات مالک تحویل ماک در زمان مقرر و معمولا دادن وکالت کاری به سازنده است که تا سازنده امکان مراجعه به شهرداری و اخذ پروانه ساختمانی را داشته باشد.

در مواردی هم ممکن است پروانه ساختمانی توسط مالک اخذ شده باشد و نیاز به این وکالت کاری نباشد.

در قرارداد معمولا تاریخ شروع مدت زمان قرارداد را تاریخ تحویل ملک توسط مالک قرار میدهند که باید تحویل با صورتجلسه کتبی به عمل آید و بدین شکل تاخیر در تحویل منجر به کاهش مدت زمان اجرای قرارداد نمی گردد و برای تاخیر در تحویل تا یک مدت زمان مشخص خسارت تاخیر قرارداده و برای بعد از آن تاریخ به سازنده حق فسخ قرارداد می دهند.مالک باید زمینه اجرای قرارداد و ادامه پروژه را تا آنجا که مربوط به اوست فراهم آورد مراجع قانونی مانند شهرداری و سایر نهادهای ذیربط مالک را به رسمیت می شناسند لذا مالک باید وکالت کاری جامع در این خصوص به سازنده بدهد و یا اینکه در موارد لازم شخصا امور قانونی مربوطه را پیگیری نماید تا از اختلال در ادامه کار پروژه جلوگیری شودو اگر اختلال در ادامه کار پروژه ناشی از عدم پیگیری مالک باشد ضمانت اجرای لازم را برای این مورد پیش بینی نمود.

(ادامه دارد...)

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top