مجله طلایی پارس

همه چیز در مورد همه چیز

ثبت و جستجوی ملک
ویدیو تلگرام

نکات اصلی و مهم در قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟ (بخش چهارم)

19 مرداد 1399

از آنجا که سند رسمی به نام مالک می باشد سازنده خواستار تنظیم سند به نام خودش به نسبت سهام وی در مال مورد مشارکت می باشد. به نظر می رسد که باید از تنظیم سند به نام سازنده در ابتدای قرارداد خودداری شود و دلیل ان روشن است چرا که هنوز سازنده آورده ای ندارد تا بتواند  بخشی از آورده ی مالک را سهیم شود لذا بهتر است پس از پیشرفت پروژه به میزان 50درصد به همین میزان از سهم سازنده به نام وی تنظیم سند شود و الباقی در پایان پروژه معهذا تضمین لازم از مالک در این خصوص اخذ شود و ضمانت اجراهای لازم از قبیل خسارت تاخیر در تنظیم سند و یا وجه التزام کافی در قرارداد پیش بینی شود.

7.ضمانت اجرای تعهدات سازنده:

1-احداث ساختمان

2-احداث طبق کیفیت و مشخصات موارد توافق

3-انجام تعهدات ظرف مهلت مقرر

4-تعهدات سازنده در قبال اشخاص ثالث مانند همسایگان و کارگران

لازم است برای اجرای هرکدام از این تعهدات در قرارداد ضمانت اجرای لازم  پیش بینی شود می توان ضمانت اجراهای ذیل را پیش بینی نمود:

*برای مورد1:

دادن حق فسخ به مالک و مطالبه وجه التزام

*برای مورد2:

در صورت امکان رفع نقص و اجرا مطابق کیفیت مندرج در قرارداد والا پرداخت خسارت و وجه التزام

*برای مورد3:

پرداخت خسارت برای مدت زمان مشخص مثلا دوماه تاخیر در هریک از مراحل زمانبندی و سپس قراردادن حق فسخ برای مالک و مطالبه خسارات تاخیر تادیه و همچنین وجه التزام

*برای مورد4:

قراردادن وجه التزام و دادن اختیار به مالک که چنانچه سازنده به تعهدات خود عمل ننماید مالک بتواند خسارات را به صلاح دید خود پرداخت و از سازنده مطالبه نماید.

(ادامه دارد...)

 

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top