مجله طلایی پارس

همه چیز در مورد همه چیز

ثبت و جستجوی ملک
ویدیو تلگرام

نکات اصلی و مهم در قرارداد مشارکت در ساخت چیست؟ (بخش پنجم)

19 مرداد 1399


8.وضعیت پروژه در صورت فسخ قرارداد از ناحیه مالک:

*ممکن است پروژه برای مثال بیست درصد پیشرفت داشته باشد و به دلیل توقف اجرا و با استفتده از شرط مندرج در قرارداد مالک قرارداد را فسخ نماید. در این صورت وضعیت حقوق سازنده چگونه است در این خصوص اگر ترتیب خاصی در قرارداد پیش بینی نشده باشد لازم است که مالک با اخذ تامین دلیل هزینه های انجام شده توسط سازنده را برآورده نماید و در این صورت سازندهبالنسبه به آورده خود در پروژه شریک خواهد بود که آثار و عواقب بعدی مال مشترک گریبان گیر پروژه خواهد شد.

*لازم است برای اجتناب از چنین وضعیتی در قرارداد پیش بینی شود که در صورت تحقق شرایط فسخ و اجرای آن از ناحیه مالک سازنده تنها مستحق مطالبه هزینه های انجام شده آن هم پس از کسر خسارت می باشد و هیچگونه حق عینی در مال مورد مشارکت نخواهد داشت.

9.پیش فروش واحدها:

*یکی از موضوعاتی که باعث ایجاد مشکلات عدیده ای برای طرفین می گردد پیش فروش واحدهاست

1-ممکن اسن مالک واحدهایی را پیش فروش نموده و تعهداتی را تقبل مماید و به دلیل تخلف سازنده مجبور به پرداخت خسارات زیادی به خریداران خود شود.

2-ممکن است سازنده قبل از شروع به ساخت و پیشرفت پروژه با توجه به قرارداد مشارکت فی ما بین مبادرت به پیش فروش واحدها نموده و متعاقبا اجرای پروژه را رها نماید اینجاست که عواقب اقدامات سازنده متوجه مالک هک میشود و مالک با خریدارانی روبروست که با اذن وی فی الواقع با آنها معامله شده است.

*باید توجه نمود یکی از نکات مهم این است که حق پیش فروش واحدها برای سازنده تنها حق فروش بخشی از سهم خود آن هم بالنسبه به پیشرفت پروژه داشته باشد ولاغیر.

*لازم به ذکر است که در حال حاضر ثبت قرارداد پیش فروش غیرقانونی می باشد و باید حتما در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و متاسفانه این قانون توسط دفترخانه ها به صورت محدود انجام شده و اجرایی نشده  است.

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top