مجله طلایی پارس

همه چیز در مورد همه چیز

ثبت و جستجوی ملک
ویدیو تلگرام

تفاوت حق کسب و پیشه با سر قفلی(قسمت دوم)

1 شهریور 1399

در این حالت موجر پس از انقضاء مدت اجاره در قبال تخلیه و تحویل ملک باید حق سرقفلی مستاجر را به نرخ روز به او بپردازد.

البته توجه داشته باشید در اجاره های مشمول قانون 1356 انقضا مدت موجب تخلیه نیست اما در اجاره های محل کسب بعد از 1376 با انقضاء مدت باید ملک تخلیه شود مگر اینکه خلاف این موضوع ضمن عقد شرط شده باشد.

دریافت سرقفلی اجباری نیست بنابراین موجر میتواند ملک خود را بدون دریافت سرقفلی و با تصریح به اینکه سرقفلی دریا فت نشده است با اجاره بهای ماهانه بیشتری برای مدت محدود و کوتاه اجاره بدهد و در راس موعد مقرر نیز بدون دردسر تخلیه کند.

البته در این حالت باید مالیات اجاره بهای سنگین را هم به دولت بپردازد.

راه حل دیگر این است که موجر محل تجاری ملک خود را بدون دریافت وجهی به صورت سرقفلی اجاره دهد و به جای سرقفلی همانند موردهای مسکونی وجهی تحت عنوان ودیعه و یا قرض الحسنه از مستاجر دریافت و در اجاره نامه شرط کند که در موقع تخلیه همین وجه به مستاجر مسترد شود.

توضیه اینکه قانونگذار دریافت ودیعه قرضالحسنه را از مستاجر محل کسب منع نکرده است و در این حالت موجبی برای بازپرداخت به قیمت روز نخواهد داشت.

در قانون سال 1356 مستاجری ، حق انتقال ملک به غیر را دارد که این حق کتبا به او داده شده باشد یعنی سکوت اجاره نامه به این مفهوم است که مستاجر چنین حقی را ندارد(برخلاف اصل مندرج در قانون مدنی قانون سال 1339 که عینا در قانون سال1376 هم آمده است)

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top