مجله طلایی پارس

همه چیز در مورد همه چیز

ثبت و جستجوی ملک
ویدیو تلگرام

چگونگی دریافت شارژ معوق ساختمان

16 شهریور 1399

با توجه به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها و تبصره یک الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک ، مدیر یا هییت مدیران میتوانند از طریق اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن هزینه ها را مطالبه کند.

هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ، سهم بدهی خود را پرداخت نکند،مدیر یا هییت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات ، از دست دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ، تهویه مطبوع ، آب گرم ،برق،گاز و غیره خودداری کنند و در صورتی که مالک یا استفتده کننده همچنان بدهی خود را تسویه نکند ،اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هییت مدیران برای دریافت وجه مذکور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد کرد.

از سوی دیگر چنانچه عرضه نکردن خدمات مشترک موثر نباشد، با استناد به تبصره یک ماده 10 مکرر قانون مذکور ،مدیر یا مدیران مجموعه میتوانند  دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوق به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) ارائه کنند.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top